Yine yeni yeniden bir karantina yazısından daha herkese merhaba 👽

Bu yazıda CQRS’in çözüm getirdiği problemlerden, Mediator pattern ve MediatR kütüphanesinden bahsedeceğim.

Problem

Geleneksel mimarilerde, veritabanını sorgulamak ve güncellemek için aynı veri modeli kullanılır. Bu yaklaşım temel CRUD işlemleri için iyi çalışır. Fakat uygulama karmaşıklığı arttıkça, çok fazla sorumluluğa sahip aşırı…

Go öğrenme yolculuğumda, hem kendime hem de ilgilenenlere kaynak olması için yazmış olduğum bir yazıdan daha herkese merhaba 🥳

Başlık yeterince kafa karıştırdıysa 🤯, bu yazıda Go’daki structures, pointers kavramlarından ve birlikte kullanımlarından bahsediyor olacağımı belirtip başlayabilirim.

Structs/Structures

Object-Oriented Programming’in aksine, Go’da class-object mimarisi yoktur. …

Yeni bir programlama dili öğrenmeye, genellikle bir gelenek haline gelmiş olan “Hello World!” programını yazarak başlarız. Ben de bu yazımda Go ile yazılmış basit bir “Hello World” uygulamasının perde arkasında nasıl çalıştığına dair yapmış olduğum araştırmaları ve notlarımı sizinle paylaşıyor olacağım.

Run the code

$ go run hello.go

“run” komutu, parametre olarak…

Selamlar 🐣,

Bu yazımda, geçen hafta Devnot tarafından gerçekleştirilen Online Microservices & DDD Konferansı‘na katıldıktan sonra daha da dikkatimi çeken ve projelerimde kullanmak için hakkında araştırmalar yaptığım Clean Architecture’dan bahsetmeye çalışacağım.

Karmaşıklığı gitgide artan uygulamalardaki yapıyı yönetmek ve değişimi kolaylaştırmak adına belirli bir standarda ve düzene ihtiyaç duyulmaktadır. Bu karmaşıklığı…

Merhabalar,

Bu yazımda kod yazarken sıklıkla kullandığımız değişkenler ve nesnelerin aslında ne olduklarına, nerelerde tutulduklarına ve farklarına değinmek için Value Type ve Reference Type kavramlarını ele alacağım.

C# dilinde veri tipleri, value type ve reference type olmak üzere ikiye ayrılır. Bildiğimiz üzere değişkenler, bellekte tutulan verilerdir. Bir değişkeni kullanırken aslında…

Karantinanın onuncu gününden herkese merhaba 👻

Inversion of Control (IoC), Dependency Inversion Principle(DIP), Dependency Injection (DI) kavramlarını anlamak oldukça karmaşık olabiliyor (Benim için böyle oldu 😩). Bu yazımda bu kavramları elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım.

Aslına bakacak olursak bu üç kavram da hemen hemen benzer durumları ele alır. IoC ve DIP…

-

Manipulation

  • CREATE TABLE creates a new table.
  • INSERT INTO adds a new row to a table.
  • SELECT queries data from a table.
  • ALTER TABLE changes an existing table.
  • UPDATE edits a row in a table.
  • DELETE FROM deletes rows from a table.

Queries

  • SELECT is the clause we use every time we…

Refactoring, kodun dış davranışını değiştirmeyecek şekilde iç yapısının iyileştirilme işlemidir. Amacı, kodun anlaşılabilirliğini ve değiştirilebilirliğini arttırmaktır. Üzerinde çalıştığımız kod, refactoring ihtiyacı hissetmemiz için bazı kötü kokular barındırabilir.😒 Bu kokular genellikle programın çalışmasını engellemezler ancak projedeki gelişimi yavaşlatabilen, ileride hata ya da başarısızlık riskini arttırabilecek zayıflıkları belirtirler. Bu zayıflıkların bilincinde olarak…

Tag Helpers, razor sayfalardaki server-side kodları HTML elementleri olarak oluşturmayı sağlayan; View’ın daha okunabilir, anlaşılabilir ve kolay geliştirilebilir hale gelmesine olanak tanıyan, .NET Core ile birlikte gelip, Html Helper kullanımlarının yerini almış yapılardır. Html Helper yapılarından farklı olarak, tüm element yerine sadece attribute oluştururlar.

Tag helperların projede kullanılabilmesi için…

Herkese merhaba 👋

Dolu dolu geçen bir haftanın ardından tecrübe ettiklerimi,öğrendiklerimi sizlerle paylaşmanın daha anlamlı olacağını düşündüm veee ikinci Medium yazımda yine aynı temayla karşınızdayım. 👻

Yazılım Mühendisliği üçüncü sınıf öğrencisiyim ve gerek yoğun okul temposundan gerekse birbiri üzerine gelen projelerden dolayı; herkesin üniversiteye gelmeden önce muhakkak izlediği o videolarda…

Hande Ebrar Gunesdogdu

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store